4.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ 3

SOSYAL BİLGİLER 3

 

1.    Aralarında birinci derece kan bağı bulunan kişilerin evlenmelerinin doğurduğu sakıncaları, hemen hergün duymakta, okumakta ve izlemekteyiz.

 

Buna göre, bu tür evliliklerin önlenebilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisine bağlıdır?

A) Yasal önlemlerin alınmasına

B) Bireylerin gelir düzeylerinin arttırılmasına

C) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına

D) Bireylerin bu konuda bilinçlendirilmelerine

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşamın huzur ve güvenlik içinde devamlılığını sağlayan yazısız kurallara örnek olur?

A) Toplu taşım araçlarında yaşlılara yer vermek

B) Okula başlarken kayıt yaptırmak

C) Onsekiz yaşına gelince seçimlerde oy kullanmak

D) Adresimize gönderilen telefon faturasını ödemek

 

3.    Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşlan aileye küçük aile ya da modern aile denir. Aşağıdakilerden hangisi, bu aile tipini ortaya çıkaran nedenlerden değildir?

A) Sanayinin gelişmesi                                      B) Sosyal ihtiyaçların çeşitlenmesi

C) Akraba arası evliliklerin artması                      D) Ekonomik zorunluluklar

 

4.    Bir şehirdeki ulaşım, trafik, ekonomi ve nüfus ile ilgili işlerin düzenli olarak yürütülebilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin hazırlanması gerekir?

A) Şehrin plânı                                                  B) Şehrin krokisi

C) İlin idarî haritası                                            D) İlin fizikî haritası

 

5.    Yeri hiç değişmediği için, adına “Demirkazık” da denilen yıldızın asıl adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoban Yıldızı                                                B) Büyük Ayı Takım Yıldızı

C) Kutup Yıldızı                                                 D) Kuyruklu Yıldız

 

6.    1:200.000 ölçekli bir haritada 10 cm gelen bir uzunluk, gerçekte kaç km yi gösterir?

A) 10                            B) 30                            C) 20                            D) 40

 

7.    Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür.

B) Yaz mevsimi sıcak ve uzun geçer.

C) Kış sıcaklık ortalaması 0 0C’nin üzerindedir.

D) Bitki örtüsünün tamamı bozkırlardan oluşur.

 

8.    Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin yükseltisi, diğerlerinden daha fazladır?

A) Bafra                     B) Konya                      C) Gediz                       D) Antalya

 

9.    Orman alanları, kıyı bölgelerimizde daha gür ve geniştir. Bunda, aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) Yağışlar                 B) Toprak yapısı            C) Sıcaklık                    D) Akarsuları

 

10.     Ülkemizde genel nüfus sayım sonuçları, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından değerlendirilerek yayımlanır?

A) Devlet İstatistik Enstitüsü                           B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Türk Standartları Enstitüsü                          D) Sayıştay

 

11.     Türkiye, aşağıdaki madenlerden hangisinde, Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır?

A) Demir                       B) Taş kömürü              C) Bor mineralleri          D) Bakır

 

12.     Tarih öncesinde insanların yaşamlarını avcılık ve toplayıcılığa dayanarak sürdürdüğü devir hangisidir?

A) Yontma Taş Devri                                         B) Cilâlı Taş Devri

C) Tunç Devri                                                    D) Demir Devri

 

13.     Bugünkü Avrupa uluslarının oluşumunda aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

A) Hunların Karadeniz’in kuzeyinden batıya ilerleyişinin baskısıyla meydana gelen Kavimler Göçü

B) Göktürklerin doğuda Japon Denizi’nden batıda Hazar Gölü’ne kadar Orta Asya’ya hâkim olması

C) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

D) İlk Çağ’da Anadolu’da pek çok uygarlığın kurulması

 

14.     Eski Türk toplumlarında ölen kimsenin mezarının yanına, hayatta iken öldürdüğü düşmanları simgeleyen heykeller dikilirdi. Taştan kabaca yapılmış bu heykellere ne ad verilirdi?

A) Kopuz                      B) Yuğ                          C) Balbal                      D) Kitabe

 

15.     İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerden Frigyalıların başşehri neresidir?

 

A) Hattuşaş                  B) Gordion                    C) Sard                         D) Alişar

 

16.     “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım)” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin türkçe karşılığıdır?

A) Kelime-i Şehadet                                          B) Kelime-i Tevhid

C) Bismillahirrahmanirrahim                               D) Amentü cümlesi

 

17.     Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in doğum tarihidir?

A) 8 Haziran 632           B) 20 Nisan 571            C) 5 Mart 627                D) 23 Eylül 622

 

18.     İslâm dininin kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara ne ad verilir?

A) Mübah                     B) Helâl                        C) Haram                      D) Müfsid

 

19.     Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların haftada bir gün toplu olarak kılması farz olan namazdır?

A) Öğle namazı             B) Cuma namazı           C) Bayram namazı        D) Vitir namazı

 

20.     Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı kandil gecesidir?

A) Regaib kandili           B) Miraç kandili             C) Kadir gecesi             D) Mevlid kandili

 16.     Vatandaşların tümünü ........ olan ülkeler ...... ülkelerdir.

Bütün güzel davranışları okulda öğreniriz. Bu nedenle okul, toplum, aile ve ....... için çok önemlidir.

 

Boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcükler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte verilmiştir?

A) eğitmiş - insanlık – gelişmiş                           B) insanlık - gelişmiş - eğitmiş

C) eğitmiş - gelişmiş – insanlık                           D) gelişmiş - insanlık – eğitmiş

 

17.     Aşağıdakilerden hangisi, uygulama bahçesi olan okullarda öğrencilerin sebze ve meyve yetiştirmelerinin sağladığı faydalardan değildir?

A) Çevreye örnek olmaları                                  B) Geniş bir oyun alanına sahip olmaları

C) Toprağı işlemeyi öğrenmeleri              D) Sebze ve meyveleri tanımaları

 

18.     Türkiye’deki kısa mesafelerde, yük ve yolcu taşımacılığı daha çok aşağıdakilerin hangisi ile yapılır?

A) Hava yolları               B) Demir yolları             C) Kara yolları               D) Deniz yolları

 

19.     Akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklere ne denir?

A) Vadi                         B) Plâto                        C) Delta                        D) Ova

20.     Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konularından biri değildir?

A) İnsanların yaşadıkları mekân                          B) Olayların ne zaman gerçekleştiği

C) Toplumların kültürleri                         D) Bitki topluluklarının dünyadaki dağılımı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !